چرا داخل موتورِ ساعت از سنگ های قیمتی و جواهرات استفاده می شود؟

به عنوان مثال ساعتی که تصویر آن ضمیمه ی این متن شده، دارای موتوری مکانیکی با  17 سنگ قیمتی است و یا در ساعت های اتوماتیک اینگرسول به طور معمول حدود 35 جواهر به کار می رود.

ادامه مطلب